not necessarily about everything that i dropped off on the paper!: چرت نویسی و گشایش ذهنی

Monday, February 13, 2006

چرت نویسی و گشایش ذهنی

من از پنجره ی هق هق تو، در تشتک تنهایی شب رنجیدم
تو نبودی اندوه؛ تو نبودی یک اشک؛ تو نبودی حتی پرمرغان کبوتر مانند
من تنیدم تاری از بند کفش تو دور پیکان سراسر گوجه ای ام
تا که شاید بنویسم از تو؛ بنویسم از زرد قناری ها؛ صحبت یار همی داغ شود
مشکل شايد اين بود که من به اندازه ی اس ام اس نیکوکار بهزیستی تو را می خواستم؛
تو به اندازه ی گربه ی خفته روی بام شیروانی همسایه تان در آمل سر دروازه ی عشرت که نکردم بازش؛ پس حیای تو چه شد؟

موستیو و برون كا
***

امروز تنهاترينم در سطر نگاه تو به واسطه ي اشک موبايلت
امروز تنهاترينم در حصر فغان تو به اندازه ي سيم گيتارت
و من تنهاترينم پشت پرده ي تئاتر رفته روي صحنه ي تو
اما خوب مي دانم که تا سيب هست و گلابي؛ عشق هست و تو و من

موستیو

2 Comments:

Anonymous Mary Mehrmand said...

من از دلبستگی های تو با آيينه دانستم که گر پروانه دور شمع می گشت کبوتر با کبوتر باز با باز آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا!

5:08 AM  
Blogger برون كا said...

!بابا عیول ملت اینکاره ان همه

10:35 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home