not necessarily about everything that i dropped off on the paper!: نهم فروردین ۱۳۸۰ چگونه گذشت

Tuesday, February 07, 2006

نهم فروردین ۱۳۸۰ چگونه گذشت

به باشگاه رفتیم با فامیل و دوستان و برد ۳-۱ و توپی که در ثانیه های اضافی از لای پای من رد شد و رفتن ۳۰ تا عرض با شنای قورباغه و۷ بسته کارت تبریک نوروزی را هم با احسان -که به علت سفر نوروزیمان به دلایلی موفق به ارسالشان نشده بودیم به مقصد شیراز و اگر اشتباه نکنم از دفتر پست اختیاریه- پست پیشتاز کردیم

1 Comments:

Blogger برون كا said...

عید دیدنی نرفتی؟
:D
!چه پر کار

1:46 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home