not necessarily about everything that i dropped off on the paper!: مسعود ضیایی زردخشویی

Saturday, February 11, 2006

مسعود ضیایی زردخشویی


مسعود ضیایی زردخشویی یکی از افتخارآفرینان کشورمان در عرصه ی کارتون و کاریکاتوره. کافیه فقط نگاه کوتاهی به بیوگرافیشان بیاندازید تا به دلیل من برای استفاده از ترکیب افتخار آفرینی برسید. دی ماه ۸۱ و در جریان جشنواره ی آموزش شهروندی کاشان بود که افتخارآشنایی با ایشان نصیبم شد. بعد از مراسم اختتامیه و قبل از بازگشتم به تهران هم ایشان لطف کردند و اثرپایین رو به من هدیه کردند


سعی خواهم کرد در آینده و در پست جداگانه ای از جشنواره ی آموزش شهروندی کاشان و حواشی به یادماندنیش بنویسم

1 Comments:

Blogger برون كا said...

che ghashange in caricature

10:01 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home