not necessarily about everything that i dropped off on the paper!: پراکنده

Monday, February 06, 2006

پراکنده

آیا افتخاری در آلمان خواهد خواند؟
در خبر ها خواندم که فدراسیون فوتبال در نظر دارد با محمد رضا شجریان، علیرضا افتخاری و محمد اصفهانی برای اجرای برنامه در شبهای ایران در طی جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان به مذاکره بنشیند. دیدن نام علیرضا افتخاری در این لیست سه نفره برایم واقعا جالب و عجیب بود چرا که از افتخاری تا بحال در ایران هیچ اجرای زنده ای ندیده ایم. آیا او در آلمان خواهد خواند؟
***
طهارت
دستشویی رفتن دانشجوهای مسلمان اینجا (انگلستان) هم برای خودش بساطیه؛ طرف -با اینکه دستمال و یا کاغذ توالت تو همه ی دستشویی های دانشگاه هست- تو هر چیزی که گیرش بیاد از لیوان چایی کنتین (سلف) گرفته تا قوطی کن کوکا و پپسی آب میکنه و میبره تو برای طهارت. خلاصه اینکه اگر از شانس بد، بعد از یکی از همین دانشجوهای مسلمان بروی داخل میبنی که چه گندی به پا کرده و همه ی زمین را خیس کرده و آ فتابه اش (قوطی کن پپسیش) را هم نیانداخته توی سطل و همان کف روی زمین ولش کرده. آیا اسلام موافق این همه کثیف کاری برای یک دستشویی رفتن است؟ آیا این طهارت است؟
***
بدانیم دستگاه ها و آواز ها ی موسیقی ایرانی را
دستگاه ها: ماهور، همایون، شور، نوا، سه گاه، چهارگاه و راست پنجگاه
( آواز ها: دشتی، افشاری، ابو عطا، بیات اصفهان و بیات ترک ( زند
آیا میدانید کدام یک از این دستگاه ها آنقدر به ماهور نزدیک است که برخی آن را بخشی از ماهور و نه دستگاه جداگانه ای دانسته اند؟
***
آیا با رفتن حسین (هودر) در ایام عزاداری حسینی به اسراییل موافقم؟
: پاسخ
I couldn't care less!

6 Comments:

Blogger برون كا said...

...خوب

7:28 PM  
Blogger برون كا said...

من از افتخاری بدم میاد :-&

9:03 PM  
Blogger برون كا said...

همکلاسیات هم خیلی گندشو در آوردن
اه اه
:-&

9:05 PM  
Blogger برون كا said...

ولی هرچی فکر می کنم دلیل رفتن درخشان به اسراییل رو نمی فهمم
هرچی باشه زیر دست اون آمریکای جنایتکار و خونخاره
!

9:08 PM  
Blogger برون كا said...

با این اوصاف
اممممممم
!!!...خوب

9:09 PM  
Anonymous Ali said...

Dear M. Rasoulov, No problem at all. Go ahead. Thanks for asking. Take what you think is nice and fit in your web. Again Thanks for your good job and works.
Ali.

5:34 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home